Onze clienten geven ons gemiddeld een 8.3 via Zorgkaart Nederland

Wie zijn wij

Home > Wie zijn wij

Over ons

Thuiszorg Comfort is een dynamische en groeiende thuiszorgorganisatie. Persoonlijke dienstverlening aan cliënten staat bij ons voorop. Dit doen we altijd vanuit een kleinschalige werkwijze, omdat we geloven dat zorg mensenwerk is en geen standaardproduct. Onze integrale zorg is persoonlijk en professioneel en wordt niet bepaald door complexe regels. Thuiszorg Comfort is een platte organisatie waar de lijnen binnen de organisaties kort zijn. 

We werken wijkgericht met de wijkverpleegkundige als spin in het web. Comfort in de eigen vertrouwde omgeving is uitgangspunt en er is tijd voor de cliënt en zijn/haar familie en mantelzorgers. 

Thuiszorg Comfort biedt integrale zorg aan haar cliënten. Dit betekent één gezamenlijk zorgleefplan voor alle geboden zorg aan de cliënt, waarbij aandacht is voor alle leefgebieden en vraagstukken waar de cliënt mee worstelt. Wij bieden diverse zorgverlening zoals verpleging, verzorging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dementie en palliatieve zorg. Onder zorgaanbod kunt u lezen welke verschillende zorg wij aanbieden en wat deze zorg precies inhoudt. Onze medewerkers zijn hierin een belangrijke en onmisbare factor van betekenis! 

Missie & Visie

Missie
Thuiszorg is bij uitstek mensenwerk. Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar vormt zich steeds naar de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Hier staan wij voor! 

Thuiszorg Comfort wil op een persoonlijke, respectvolle en effectieve manier de best mogelijke zorg leveren in overeenstemming met de cliënt. 

De thuiszorg mag namelijk geen standaardproduct worden, maar moet mensenwerk blijven. Thuiszorg Comfort gaat uit van de wensen en behoeften van de cliënt en respecteert de eigen leefwijze van cliënt. Ieder mens is immers uniek. 

Dit is de reden waarom Thuiszorg Comfort integrale zorg biedt. Zorg vanuit verschillende disciplines in één zorgleefplan, waarbij de cliënt centraal staat. 

Visie
Thuiszorg Comfort wil op persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze de best mogelijke zorg organiseren conform de wensen en behoeften van de cliënt. Wij begrijpen als geen ander hoe zorg ingrijpt in de persoonlijke levens van onze cliënten. Daarom laat Comfort zich niet leiden door regels. 

Persoonlijke dienstverlening aan onze client staat altijd op de eerste plaats. Onze betrokken en professionele medewerkers zijn hierin van onschatbare waarde. 

Ons streven is dat onze cliënten zo lang en comfortabel mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Thuiszorg Comfort begeleidt haar cliënten hierin op alle leefgebieden. 

Historie

In Januari 2000 heeft Harmike Satter Thuiszorg Comfort opgericht. Vanuit haar verpleegkundige achtergrond vond zij dat thuiszorg geen standaard product mocht worden, maar juist mensenwerk moet blijven. 

“Thuiszorg moet uitgaan van de wensen en behoeften van de cliënt en de eigen leefwijze respecteren. Ieder mens is immers uniek”.

Inmiddels is Thuiszorg Comfort uitgegroeid tot een professionele en gekwalificeerde zorgaanbieder met zeer betrokken en gemotiveerde zorgverleners die allen dezelfde missie hebben.

Cliënt ervaringen

Thuiszorg Comfort hecht veel waarde aan de ervaringen van cliënten. Wij staan altijd open voor ideeën en suggesties om onze zorg te verbeteren.  Daarom komt onze wijkverpleegkundige minimaal eens per half jaar op bezoek om de zorg en de tevredenheid te evalueren.

Jaarlijks meten wij bij onze cliënten hoe zij de zorg ervaren. Dit gebeurd via de PREM vragenlijst. Onze laatste PREM resultaten kunt u hier lezen. 

Thuiszorg Comfort houdt de vinger aan de pols als het gaat om de kwaliteit van de zorg.  We nodigen iedereen dan ook van harte uit om zijn/haar ervaring met Thuiszorg Comfort te delen op Zorgkaart Nederland.  Geef uw mening!

Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Wanneer iemand langdurig onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt dan is er sprake van mantelzorg. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat er een persoonlijke band is met degene voor wie gezorgd wordt.

De zorg kan langdurig (langer dan drie maanden) of intensief (meer dan acht uur per week) zijn. Maar iemand die voor twee maanden een naaste vier uur per week bijstaat, is net zo goed mantelzorger.

Onze visie

Mantelzorg neemt een onmisbare plaats in in het geheel van de zorg en van de thuiszorg in het bijzonder. Het is belangrijk dat mantelzorgers deze maatschappelijke taak zo goed mogelijk kunnen blijven vervullen. Bij Thuiszorg Comfort staat de zorgvrager, de cliënt, centraal en de mantelzorger is hier onlosmakelijk mee verbonden. Thuiszorg Comfort wil zich daarom, naast de zorg aan de cliënt, ook richten op het versterken en ondersteunen van de mantelzorgers.

De kwetsbaarheid van de mantelzorger

De mantelzorger neemt al gauw veel zorgtaken op zich en verlegt ongemerkt zijn/ haar eigen grenzen. De combinatie werk, privé en mantelzorg is niet altijd even makkelijk en kan onder druk komen te staan. Een betrekkelijk groot aantal mantelzorgers voelt zich redelijk tot zwaar overbelast. Om dit te voorkomen probeert Thuiszorg Comfort mee te denken en mee te helpen om een goed evenwicht tussen zorg, privé, werk en ontspanning te vinden en te behouden.

Gratis e-learnings
Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Uit onderzoek van de vereniging Humanitas blijkt dat mantelzorgers en vrijwilligers steeds meer hulpvragen krijgen. Ook krijgen ze vaker te maken met complexe hulpvragen. Mirthe Biemans van Humanitas. “Iedere vrijwilliger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand je iedere dag belt? En hoe zorg je ervoor dat iemand niet van jou afhankelijk wordt, maar dat je juist bijdraagt aan zelfredzaamheid? Daarvoor geven deze trainingen handvatten.” Humanitas ziet dat vrijwilligers en mantelzorgers een eigen waardevolle rol hebben naast de professionele hulpverlening.
Doe de 6 gratis e-learnings op website van Humanitas.

Respijtzorg

Om de mantelzorgers te ontlasten levert Thuiszorg Comfort respijtzorg. Tijdelijke ontlasting middels het aanbieden van Kort Durende Opname plekken (KDO) in de Vondelflat.

Doelgroep:

  • mensen die na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen,
  • mensen waarvan de mantelzorg tijdelijk afwezig is door ziekte/ vakantie/ andere verplichtingen,
  • mensen die kortdurend behoefte hebben aan zorg.

 

Samenwerkingen

Thuiszorg Comfort zal voor iedere cliënt moeite doen de best mogelijke zorg te realiseren. Indien een samenwerkingsrelatie met andere partijen, huisarts of specialisten gewenst is, zal er contact gezocht worden  met betreffende partij.

De meest belangrijke samenwerkingen vindt u hieronder: 

Ketenzorg Groningen

Thuiszorg Comfort neemt deel aan diverse netwerken om de ketenzorg in de provincie Groningen ten aanzien van dementie en palliatieve zorg te verbeteren. Binnen Thuiszorg Comfort zijn een aantal zorgverleners geschoold tot aandachtsvelders binnen de palliatief terminale zorg en zorg omtrent dementie. Op deze wijze doen wij mee in de keten en werken wij volgens het proactieve zorgplan.

Topzorg 

Thuiszorg Comfort is onderdeel van Verpleegkundige Topzorg. Verpleegkundige Topzorg is een netwerkorganisatie in Groningen en Drenthe. Door middel van een specialistisch team worden (wijk)verpleegkundigen, huisartsen en verpleeghuizen ondersteund op het gebied van complexe zorg. In samenwerking met verschillende (thuis)zorgaanbieders willen ze met de inzet van verpleegkundig specialisten een hogere kwaliteit van de zorg, een hogere kwaliteit van leven voor de patiënt en een flinke kostenbesparing bewerkstelligen. Binnen verpleegkundige topzorg zijn diverse aandachtsgebieden. Lees hier meer over Verpleegkundige Topzorg.

Cliëntenraad

Als u contact wilt opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, u hebt belangstelling om in de cliëntenraad zitting te nemen of u wilt een vergadering van de cliëntenraad bijwonen, dan kunt u ons dat laten weten door te mailen naar info@thuiszorgcomfort.nl.
Momenteel bestaat de cliëntenraad van Thuiszorg comfort uit de volgende leden:

Voor Thuiszorg Comfort staat de wens van de cliënt centraal. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van Thuiszorg Comfort. De raad is samengesteld uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten.

Belangen behartigen

Voor Thuiszorg Comfort staat de wens van de cliënt centraal. De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van de cliënten van Thuiszorg Comfort. De raad is samengesteld uit cliënten of vertegenwoordigers van cliënten.

Samenstelling

In de cliëntenraad van Thuiszorg Comfort zitten cliënten, maar ook familieleden/mantelzorgers van cliënten kunnen deelnemen. Ieder lid van de raad heeft een geheimhoudingsplicht. Regelmatig overlegt de cliëntenraad met de directie en de kwaliteitsfunctionaris van Thuiszorg Comfort om de zorg doorlopend te verbeteren. De werkwijze van de cliëntenraad is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’. 

Thuiszorg Comfort informeer de cliëntenraad bij elke voorgenomen besluit dat de organisatie betreft. Thuiszorg Comfort stelt de cliëntenraad in de gelegenheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft.


Betrokkenheid

Thuiszorg Comfort stelt de cliëntenraad in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft.

  • In ieder geval worden de volgende onderwerpen besproken met de cliëntenraad:
    • Het werken met het zorgleefplan, d.w.z. het afstemmen van de systematiek hiervan.
    • Het bespreken van de verbetertrajecten voortkomend uit evaluaties, CQ-meting en Melding van Incidenten/ klachten en verbetervoorstellen. Dit ten behoeve van intern gebruik en kwaliteitsverbetering.
  • Thuiszorg Comfort werkt volgens het ISO- kwaliteitssysteem. Om de kwaliteit van de zorg te monitoren en continue te verbeteren, worden de aandachtspunten, die uit de cliëntenraad naar voren komen, door de directie van Thuiszorg Comfort binnen de organisatie besproken en teruggekoppeld aan de raad.

Kwaliteitssysteem

Thuiszorg Comfort is gecertificeerd voor haar kwaliteit op basis van de ISO norm 9001-2015. 

Jaarlijks krijgt Thuiszorg Comfort een auditor op bezoek om te kijken hoe zij haar kwaliteit zichtbaar maakt voor de klant. Zie hier ons meest recente auditverslag. 

Duurzaamheid En Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Thuiszorg Comfort hecht veel waarde aan een zo duurzaam mogelijke organisatie met een grote sociale verantwoordelijkheid.

De medewerkers van Thuiszorg Comfort werken vrijwel allemaal met een vast dienstverband. We maken bij het aannemen van personeel geen onderscheid naar sexe, geloof, ras, sexuele geaardheid of leeftijd.
Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid voor een duurzame omgang met onze leefomgeving en een zo gezond mogelijk werkklimaat. Daar waar mogelijk gaan onze zorgmedewerkers op de fiets naar de cliënt.

Bij de aanschaf van materialen en de inrichting van onze kantoren is duurzaamheid een sleutelfactor. Liever een tweedehands bureau dan een nieuwe. We gebruiken steeds minder papier en maken steeds minder afval. Ook bij de keuze van onze leveranciers is duurzaamheid, naast kosten en kwaliteit, een belangrijke factor.