Onze clienten geven ons gemiddeld een 8.3 via Zorgkaart Nederland

Werkwijze

Home > Werkwijze

Hoe wij te werk gaan

Thuiszorg Comfort is een dynamische thuiszorgorganisatie met groot enthousiasme en ambitie. Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid binnen de regio’s en werken wijkgericht om toegankelijkheid voor potentiële cliënten en medewerkers te vergroten. Door de kleinschaligheid wordt de geboden zorg, persoonlijk, praktisch en flexibel ingevuld. Thuiszorg Comfort kan u een totaal pakket aan zorg bieden, wat reikt van huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagopvang tot verzorging en verpleging thuis. Vanuit welk domein u ook zorg nodig heeft, wij kennen géén wachtlijsten.

Thuiszorg Comfort streeft ernaar dat u zo comfortabel mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.  Om u zoveel mogelijk op een passende wijze te kunnen ondersteunen in uw zelfredzaamheid zal onze wijkverpleegkundige samen met u en uw naasten uw situatie en uw behoefte aan zorg inventariseren. Een belangrijk onderdeel van deze intake is het helder krijgen wat u zelf kunt doen, wat uw mantelzorgers voor u kunnen doen en wat uw verwachtingen zijn van de thuiszorg.

Naast het afgesproken zorgarrangement kunt u particulier meer zorg inkopen indien u dit wenst. Wanneer u langdurige zorg nodig heeft of huishoudelijke hulp of begeleiding, zal onze wijkverpleegkundige u verder begeleiden naar het doen van een aanvraag voor vergoeding bij het CIZ of uw gemeente. 

Wilt u meer informatie? Of wilt u de zorg aanvragen? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl

Leerlingen

Bij Thuiszorg Comfort worden leerlingen opgeleid tot beginnende beroepsbeoefenaren.

Welke opleidingen kunnen bij ons gevolgd worden?

 • Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
 • Verzorgende IG
 • Helpende Zorg en Welzijn
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau 4
 • Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3
 • Mbo-Verpleegkunde niveau 4
 • Secretaresse (niveau 2)
 • Juridisch-administratieve dienstverlening

Onze leerlingen worden begeleid door onze praktijkbegeleiders en werken onder toezicht en eindverantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundigen niveau 5. Meer informatie vindt u op www.s-bb.nl.  Mocht u bezwaar hebben tegen het inzetten van een leerling in uw zorg, dan kunt u dat aangeven tijdens uw intakegesprek of bij uw EVVer.

Medicatie beleid

Het medicatie beleid binnen Thuiszorg Comfort is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor u als cliënt en voor onze zorgverleners op het gebied van medicatie verstrekking. Wij werken volgens de richtlijnen van de ‘veilige principes in de medicatie keten’.

Het uitgangspunt:

 • Het voorkomen van fouten in de medicatieverstrekking
 • Het bieden van optimale ondersteuning aan de cliënt binnen de eigen mogelijkheden
 • Het scholen van de zorgverleners
 • Het behoeden van de zorgverleners voor het maken van fouten en vergissingen
 • Het werken met een Baxter systeem
 • Optimale afstemming met huisartsen en apothekers

Het medicatieproces wordt uitgesplitst in

 • Aanreiken,
 • Toedienen,
 • Overnemen van het beheer.

Bij iedere taak spelen andere risico’s en andere verantwoordelijkheden.Voordat de zorg bij u start, zullen we dit met u bespreken. 

Niet tevreden?

We streven ernaar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Thuiszorg Comfort en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie, belanghebbende of medewerker niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Uw opmerkingen of klachten hierover kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en bieden ons de mogelijkheid om de dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.  

Probeer samen met betrokkene(n) tot een oplossing te komen.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere mogelijkheid is om contact op te nemen met het team, de wijkverpleegkundige of de zorgmanager. Een gesprek kan vaak al veel oplossen. 

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt of kunt bespreken. In dat geval kunt u zich richten tot onze klachtenfunctionaris Janine Tuinman. Janine Tuinman is beschikbaar als onafhankelijke klachtenfunctionaris voor Thuiszorg Comfort. U kunt haar bereiken op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur via het algemene telefoonnummer van Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKG) 023-7001210. U kunt met haar de situatie bespreken en samen bepalen welke weg u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Meer informatie over Janine Tuinman:  Janine is een onafhankelijke klachtenfunctionaris en werkt voor ECKG. Zij probeert u en de betrokkene(n) bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt uw klacht of opmerking niet. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).  Zij is er voor zowel de cliënten, de familie, betrokkenen als ook de medewerkers van Thuiszorg Comfort.

Geschillen- of klachtencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal uw klacht verder in behandeling nemen.

Ons klachtenreglement

Om te zorgen dat uw klacht zo goed mogelijk behandeld wordt is een klachtenreglement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe u een klacht kunt indienen en hoe wij dit op zullen pakken. U kunt deze opvragen via ons algemene mailadres info@thuiszorgcomfort.nl. Ook is deze digitaal te vinden op de website van Stichting Expertisecentrum Klacht- en gezondheidsrecht.

Zorgleefplan

Wat is een zorgleefplan?

Wanneer u bij ons in zorg komt, wordt er een zorgleefplan opgesteld. Wat houdt dit in?

In het zorgleefplan wordt alle relevante informatie en de met u gemaakte afspraken vastgelegd. Hierin is aandacht voor uw lichamelijk welbevinden en gezondheid, uw woon- en leefsituatie, uw deelname in de maatschappij en uw mentaal welbevinden. Het doel is om u de juiste zorg- en/of dienstverlening te kunnen leveren. We willen u helpen uw zorgvraag helder te verwoorden, zodat onze zorgverleners weten hoe ze u moeten helpen en wat er van hen verwacht wordt.

Het zorgleefplan heeft ook tot doel dat we de kwaliteit kunnen borgen, we kunnen meten hoe het met u gaat en we zullen regelmatig onze zorg met u evalueren en zo nodig bijstellen.

We proberen de administratieve lasten tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk van de afgesproken tijd aan uw zorg te besteden.

U als cliënt of uw vertegenwoordiger heeft volledige inspraak in de vaststelling van het zorgleefplan. Pas als u uw handtekening geplaatst heeft, geeft u toestemming voor de uitvoering van de zorg- en/of dienstverlening.

Uw zorgverleners

Thuis blijven wonen terwijl uw behoefte aan zorg en hulp toeneemt? De zorgverleners van Thuiszorg Comfort staan graag voor u klaar. Met onze expertise geven wij invulling aan uw zorgbehoeften en wensen. Zodat zelfstandig wonen zo lang mogelijk een reële optie blijft. Onze zorgprofessionals (verpleegkundigen en verzorgenden) werken in kleine wijkzorgteams. Daardoor zijn ze flexibel, kunnen ze snel handelen en is er ruimte voor persoonlijk contact met u. Zij staan letterlijk en figuurlijk midden in de wijk. In overleg met uw huisarts, specialist in het ziekenhuis of andere zorgverleners in de wijk bieden zij u passende ondersteuning (zorg) aan huis.

Wij vinden het erg belangrijk dat uw zorg  zoveel mogelijk door dezelfde zorgverleners wordt geleverd, zodat u met hen een band kunt opbouwen waardoor u zich veilig en vertrouwd zult kunnen voelen. Mede daarom streven wij naar zo min mogelijk verloop onder onze zorgverleners, o.a. door het werken met vaste arbeidscontracten en het scheppen van een plezierige werksfeer. Dat wij in deze opzet slagen, blijkt wel uit het feit dat een aantal zorgverleners al (bijna) vanaf de oprichting van Thuiszorg Comfort bij ons in dienst is.

Thuiszorg Comfort werkt met zowel zelfstandig werkende zorgverleners als zorgverleners in loondienst. Allen worden zorgvuldig beoordeeld op professionaliteit en integriteit en zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag.

Uw eigen zorgteam

U heeft thuiszorg aangevraagd! U heeft een hele stap gezet en misschien ziet u op tegen de mogelijke impact op uw persoonlijke leven. Wij zijn ons daarvan bewust en houden daarom graag rekening met uw wensen. Wanneer uw zorg start zullen wij eerst kennis met u komen maken en ons team aan u voorstellen. In samenspraak met u zal er vervolgens bekeken worden wie uw Eerst Verantwoordelijk Zorgverlener zal worden. Zij/Hij zal namelijk uw vaste aanspreekpunt zijn gedurende de periode dat u zorg van ons ontvangt. Wij werken uitsluitend met kleine zorgteams van vaste zorgverleners en proberen zo de rust voor u te creëren die u zo nodig heeft.

We willen u  graag de veiligheid en vertrouwdheid aanbieden van vaste gezichten, waardoor het dan ook mogelijk is een persoonlijke band op te bouwen met uw zorgverleners. Want thuiszorg kan voor een hele korte periode een uitkomst bieden, maar soms heeft u de zorg toch ook voor langere tijd nodig.  Om de deskundigheid te waarborgen zorgen wij ervoor dat in  ieder team een verpleegkundige niveau 5 meewerkt.

Deskundigheid

Om de deskundigheid van onze zorgverleners te kunnen waarborgen, hebben wij als eis gesteld dat iedere zorgverlener ingeschreven is bij een keurmerk van zorg.  Zij scholen zich regelmatig bij en zijn op de hoogte van de actualiteiten in de zorg. Voor iedere handeling die zij uitvoeren achten zij zich bekwaam. Thuiszorg Comfort toetst iedere twee jaar de voorbehouden en risicovolle handelingen af.

 • Onze zelfstandig zorgverleners in de zorg zijn allen aangesloten bij ‘Mijn Keurmerk’ van KIWA. mijnkeurmerk.nl
 • Al onze zorgverleners in loondienst zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van V&VN.   venvn.nl

In het kader van ‘verantwoorde zorg’ geldt voor zorgverleners een aantal uitgangspunten:

 • Ze hebben de verantwoordelijkheid om met cliënten te zoeken naar vormen van zorg, service en dienstverlening die passen bij de voorkeuren en wensen van de cliënt.
 • Ze respecteren de eigen levenssfeer van cliënten en dragen zorg voor een goede bejegening. Iedere cliënt wordt aangesproken met mevrouw, meneer, U, tenzij de cliënt dit anders wenst.
 • Ze hebben de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie en dialoog met cliënten over hun ervaringen, wensen en voorkeuren.
 • Ze kennen hun verantwoordelijkheden wanneer ze Eerst Verantwoordelijk Verzorgende zijn voor een cliënt.
 • Ze evalueren op gezette tijden de inhoud en uitvoering van het zorgleefplan met de cliënt en passen het plan zo nodig aan.
 • Ze bespreken wenselijke aanpassingen, zorgtekorten en verbeteracties in het cliëntenoverleg.

Melden van incidenten

Thuiszorg Comfort streeft ernaar haar zorgverleners een veilige en prettige werkomgeving te bieden en wil dat cliënten worden beschermd tegen onveilige situaties. Toch kunnen er situaties ontstaan die niet voorzien zijn. Thuiszorg Comfort hanteert een registratie systeem voor het correct en tijdig melden van fouten en incidenten, zodat er preventieve en correctieve maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid en de kwaliteit van de cliëntenzorg en de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te vergroten. Daarnaast is er ook een wettelijke plicht om calamiteiten en ernstig onveilige situaties te registreren en te melden aan de inspectie voor Volksgezondheid.