Onze clienten geven ons gemiddeld een 8.3 via Zorgkaart Nederland

Zorgaanbod

Home > zorgaanbod

Zorgaanbod

Thuiszorg Comfort verzorgt cliënten die door ouderdom, ziekten, of lichamelijke beperkingen tijdelijk of structureel niet meer in staat zijn voor zichzelf en/of hun woning te zorgen.

Er kunnen vele redenen zijn waarom u thuiszorg nodig heeft. U wilt in ieder geval graag thuis blijven wonen en dat kan met de juiste hulp.

Wij willen u graag van dienst zijn en hanteren geen wachtlijsten. Op het werkgebied van Thuiszorg Comfort kunt u kijken of wij werkzaam zijn bij u in de regio. Onder kosten vindt u informatie over WMO en WLZ.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. 

Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Wijkverpleging

Onder wijkverpleging valt verpleging en verzorging die u thuis krijgt. Bijvoorbeeld hulp bij aankleden, douchen, medicatie of wondverzorging. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft. Indien u zorg nodig heeft, dan komt u in klein team terecht met vaste thuiszorgmedewerkers die middels een routeplanning bij u langkomen. 

Daarnaast maakt de wijkverpleegkundige zo nodig afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. Zij helpt u om alle zorg te regelen die er nodig is, samen met uw familie, mantelzorgers en/ of andere professionele zorgverleners, zodat u zo lang en comfortabel mogelijk in uw eigen omgeving kan blijven wonen.

Wilt u wijkverpleging ontvangen? Dan kunt u zelf contact met ons opnemen, onze wijkverpleegkundige zal vervolgens zo spoedig mogelijk bij u langs komen om uw zorgvraag te inventariseren. Thuiszorg Comfort kent geen wachtlijsten.

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgververzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In een persoonlijk gesprek kan de wijkverpleegkundige u hierover informeren. 

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Wet langdurige zorg WLZ

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die structureel intensieve zorg of toezicht in de directe nabijheid nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, wordt er een WLZ-indicatie afgegeven. Deze indicaties worden door het CIZ gesteld. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage welke via het CAK geïnd en berekend wordt. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Op de website van het CAK kunt u hierover alles vinden. Wij hebben hiervoor een contract met Zorgkantoor Menzis voor de regio in Groningen.

Op de website van het CIZ vindt u alle informatie die u nodig heeft voor het indienen van een WLZ-aanvraag.

Indien u een WLZ-indicatie heeft kunnen wij u zorg bieden in de vorm van een Modulair Pakket Thuis (MPT). Ook dagbesteding en logeeropvang vanuit de WLZ is bij ons mogelijk.

Heeft u vragen over het aanvragen van een indicatie voor huishoudelijke hulp? Neem gerust contact op met Thuiszorg Comfort. Dit kan per mail: info@thuiszorgcomfort.nl, telefonisch via 050-503 2553.

Palliatieve zorg

Als u ernstig ziek bent, komt er veel op u af. 

Ziekenhuisbezoeken, behandelingen en dan mogelijk een boodschap en het besef dat er geen behandeling meer voor u mogelijk is.

Een ingrijpende periode voor u en uw naasten, waarin het gaat om wat van waarde is voor uzelf, voor uw naasten. 

Vanuit ons streven dat onze cliënten zo lang mogelijk comfortabel in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, staan onze Zorg medewerkers klaar om u ook in deze fase van uw leven te ondersteunen. 

Doel van ons is het voorkomen van ongewenst lijden, zodat u comfortabel en liefdevol afscheid van uw naasten kunt nemen met behoud van autonomie op de plaats en wijze van uw wens. 

Door goede tijdige informatie en Keuzemogelijkheden te bespreken, onderzoeken zorgen we ervoor dat u volledig geïnformeerd de juiste beslissing kunt maken. 

Onze (palliatief) verpleegkundige begeleidt u en uw naasten in uw laatste levensfase 

Thuiszorg Comfort is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg in Groningen. 

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl. Ook kunt u via onderstaande button een bericht achterlaten.

Casemanagement dementie

Een casemanager dementie is een persoonlijk begeleider voor mensen met dementie én hun naasten tijdens het hele ziekteproces van dementie. Voor alle vragen op het gebied van dementie kunnen partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij de casemanager. Een casemanager is een vast en vertrouwd gezicht. Vanaf het allereerste moment dat er een gevoel ontstaat dat er “iets niet pluis is” kunt u contact op nemen met de casemanager. Samen kunt u gaan onderzoeken wat de oorzaken van dit gevoel zijn, welke belemmeringen hierdoor zijn ontstaan en op welke wijze verder onderzoek nodig is. De zorgproblemen kunnen dan in kaart gebracht worden om helder te krijgen wat er aan de hand is. 

 

Advies, ondersteuning en informatie

De casemanager heeft een specifieke training gehad in het omgaan met dementie en herkent daarmee weerstand of hulpweigering, reacties die bij dementie vaak voorkomen. De casemanager dementie geeft advies, ondersteuning, informatie en helpt keuzes te maken.   Zij biedt natuurlijk ook een luisterend oor en emotionele begeleiding en helpt u om te gaan met de ziekte en met de gevolgen ervan in het dagelijks leven. De casemanager heeft ook overleg met de huisarts en evt. andere zorgverleners die bij u komen, inventariseert de zorgbehoefte en geeft begeleiding. Ook behartigt de casemanager de belangen van u en uw familie/mantelzorgers.

 

Casemanager blijft betrokken

De casemanager blijft de cliënt met dementie en de betrokkenen gedurende het gehele ziekteproces begeleiden in de thuissituatie. Het is belangrijk dat de naasten goed worden ondersteund, want zorgen voor een persoon met dementie gaat voor veel partners/naasten 24 uur per dag door. Hulp vragen is daarom GEEN teken van zwakte, maar juist een manier om het zo lang en zo goed mogelijk vol te houden. De ondersteuning van de casemanager is afhankelijk van de hulpvraag. Naast vaste bezoekmomenten is de casemanager telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies.

 

Intakegesprek

Wanneer u een beroep doet op de casemanager zal er een intake gesprek plaatsvinden met de wijkverpleegkundige. Zij zal een zorgtoewijzing vaststellen en alle gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen. Hiermee valt uw zorg onder de financiering van uw zorgverzekeraar.

 

Wachttijd

  • 0 cliënten op de wachtlijst
  • De gemiddelde wachttijd bedraagt 24-48 uur
  • Er zijn geen langdurig wachtenden.

Wilt u gebruik maken van casemanagement dementie? Neem dan contact op met thuiszorg Comfort voor de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. 

U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 050-503 25 53 of een bericht sturen naar info@thuiszorgcomfort.nl. Ook kunt u een bericht achterlaten via onderstaande button. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op het bevorderen en het behouden van uw zelfredzaamheid, dan wel uw participatie in de samenleving. Met de inzet van deze begeleiding bieden we ondersteuning in de thuissituatie waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Een begeleider heeft kennis en ervaring op het gebied waar u begeleiding bij nodig heeft. Dit wordt per individuele casus bepaald. De begeleider geef advies, ondersteuning en zo nodig informatie over het onderwerp of probleem waar u tegenaan loopt. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn. Denk hierbij aan: schoon en leefbaar houden van uw woning, financiën, hulp bij plannen en organiseren. 

Als u in aanmerking komt voor individuele begeleiding, dan blijft de persoonlijke begeleider betrokken in uw proces U maakt met uw begeleider afspraken over de inhoudt van de begeleiding en de wijze waarop dit plaatsvindt. De mate van ondersteuning is afhankelijk van uw persoonlijk situatie en hulpvraag en wordt met u afgestemd. Tijdens de begeleidingsmomenten wordt er gewerkt aan de doelen die samen met u zijn vastgesteld in het ondersteuningsplan vanuit de WMO. Deze doelen zijn leidend in het begeleidingsproces en worden na een half jaar geëvalueerd. 

Voordat u in aanmerking komt voor individuele begeleiding vanuit Thuiszorg Comfort, is een indicatie vanuit de gemeente nodig. De vergoeding van deze zorg valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hyperlink) (WMO). Heeft u een Wlz-indicatie of komt u in aanmerking voor een Wlz indicatie? Ook dan kunt u begeleiding van Thuiszorg Comfort ontvangen. 

Wilt u gebruik maken van individuele begeleiding? Neem dan contact op met Thuiszorg Comfort voor de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. 

U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 050-503 25 53 of een bericht sturen naar info@thuiszorgcomfort.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Dagbesteding

Dagbesteding en dagopvang kunnen structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken voor de persoon met dementie en zijn of haar naasten. Dagbesteding buitenshuis kan bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie. 

In de Vondelflat in Groningen biedt Thuiszorg Comfort dagbesteding genaamd: Dagactief. Op doordeweekse dagen van 9:30 – 14:00 uur kunt u bij ons terecht. 

Dagactief werkt met een klein team met betrokken medewerkers. Op deze manier bieden wij onze cliënten een vertrouwde omgeving met vaste gezichten. 

Wilt u gebruik maken van dagbesteding? Neem dan contact op met thuiszorg Comfort voor de mogelijkheden. Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. 

U kunt contact opnemen via het telefoonnummer 050-503 25 53 of een bericht sturen naar info@thuiszorgcomfort.nl. Ook kunt u een bericht achterlaten via onderstaande button. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Respijtzorg en logeeropvang

Cliënten, waarvan de mantelzorger overbelast dreigt te raken of overbelast is, kunnen in aanmerking komen voor een indicatie van kortdurend verblijf. Het doel van deze zogeheten ‘respijtzorg’ is het voorkomen of verminderen van (dreigende) overbelasting van mantelzorger/gezinsleden. Hierdoor kan plaatsing in een intramurale instelling uitgesteld worden. Het kortdurende verblijf omvat de mogelijkheid voor de cliënt om ergens te logeren in een verzorgende, sfeervolle en veilige omgeving, ter aanvulling op het wonen in de thuissituatie.

Thuiszorg Comfort heeft op de locatie Vondelflat een aantal appartementen beschikbaar waarvan gebruik gemaakt kan worden om respijtzorg en logeeropvang te organiseren.

Ook voor partners, familieleden en mantelzorgers van de cliënt is het mogelijk om in de Vondelflat te logeren. Indien gewenst kunnen zij ook gebruikmaken van de maaltijdservice.

Een indicatie hiervoor wordt gesteld door de gemeente. Vergoeding van de respijtzorg valt onder de WMO, vergoeding van de logeeropvang valt onder de WLZ.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl

Kortdurende opname

In de Vondelflat heeft Thuiszorg Comfort een aantal appartementen beschikbaar om u tijdelijk op te kunnen nemen. De kortdurende opname is een verblijf voor een afgebakende periode omdat u tijdelijk niet zelfstandig kunt wonen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van een ziekenhuisopname of operatie. Met wat extra zorg en toezicht wordt u ondersteund om snel weer naar huis te kunnen.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Huishoudelijke hulp (WMO)

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor u (tijdelijk) hulp nodig heeft bij het doen van de huishouding. U wordt bijvoorbeeld een dagje ouder, u zit in een revalidatieperiode of u bent lichamelijk beperkt door ziekte of handicap. Om diverse redenen kan het zijn dat stofzuigen, dweilen of het bed verschonen niet meer lukt of te zwaar wordt. Dan is hulp bij huishoudelijk werk een uitkomst.

Woont u in de gemeente Groningen in de volgende postcode: 9741 t/m 9747 of 9790 t/m 9798 dan kunt u bij ons terecht voor huishoudelijke hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Voor WMO geïndiceerde huishoudelijke hulp moet u een indicatie in het bezit hebben. Uw gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven hiervan. Per gemeente in Nederland verschilt het beleid rond het afgeven van een indicatie. In de Gemeente Groningen is het WIJ-team verantwoordelijk voor deze indicatie. U kunt zich melden bij hen melden voor de noodzakelijke informatie en indicatie.

Wilt u meer informatie? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Personenalarmering

Thuiszorg Comfort werkt samen met Altide.

Met een persoonsalarm kan u, dag en nacht, met één druk op de knop alarm slaan. Deze melding komt binnen bij Altide. Altide ziet meteen wie alarmeert en schakelt ons in voor de opvolging van deze alarmering. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week alarmeren.

Wilt u alarmering met opvolging van Thuiszorg Comfort? Dan kunt u bellen met: 050-5032553 of een mail sturen naar: info@thuiszorgcomfort.nl

Fysio Forte – meer bewegen voor ouderen

  • In samenwerking met fysiotherapiepraktijk Fysio Forte bieden wij een programma aan: Meer bewegen voor ouderen. Deze activiteit vindt plaats in de Vondelflat (in de wijk de Wijert in Groningen). Het bewegingsprogramma is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. U hoeft geen cliënt van Thuiszorg Comfort te zijn om deel te kunnen nemen aan deze activiteit.

Aanmeldingsformulieren voor het bewegingsprogramma vindt u in de Vondelflat. U kunt de eerste les vrijblijvend langskomen en u aanmelden.

Locatie:
Vondelflat
Vondellaan 77, Groningen

Tijdstip:
Iedere donderdagochtend van 10:00 – 11:00 uur

Meer informatie over Bewegen voor ouderen vindt u in de flyer van Fysio Forte.

Wilt u weten of het bewegingsprogramma ook geschikt is voor u? De medewerkers van Fysio Forte helpen u graag verder. U kunt Fysio Forte bereiken via het telefoonnummer 050-5270600.

Heeft u een andere vraag? Dan helpen wij u graag verder. Neem gerust contact met ons op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Aanvullende diensten

In samenwerking met de gemeenten Groningen en Haren wordt door Thuiszorg Comfort aan mensen die willen re-integreren op de arbeidsmarkt een werk- en ervaringsplek geboden. Hierdoor is het voor ons mogelijk een aantal extra services te verlenen. Dit betreft extra services als het doen van boodschappen, een extra wandelingetje tussendoor of bijvoorbeeld het halen en brengen naar de dagbesteding. Deze service wordt geheel gratis aangeboden.

Wilt u meer informatie over deze extra service van Thuiszorg Comfort? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon​

Indien u psychogeriatrische zorg krijgt waar u het niet mee eens bent, kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Daarvoor kunt u contact opnemen met expertisecentrum Quasir ( telefoon 085-4874012 ). Meer informatie over de cliëntvertrouwenspersoon kunt u vinden op de website van Zorgkantoor Menzis.

Wilt u meer weten? Of heeft u een andere vraag? We helpen u graag verder. Neem gerust contact op via het telefoonnummer 050-503 25 53 of stuur een bericht naar info@thuiszorgcomfort.nl.